درس هفدهم:
«داروگ/ انتظار»
2433- نيما، در سفر زير از چه سخن مي گويد و منتظر چيست؟ « خشك آمد كشتگاه من /
در وجود او كشت همسايه / قاصد روزان ابري، داروگ ، كي مي رسد باران؟»

1)اتمام خوشايند فصل برداشت محصول، فرصتي براي كاشت مجدد.
2)دستيابي به محصول ارزشمند و بي آفت – فرصت استفاده از محصول.
3)استبداد حاكم بر جامعه ي خويش – آينده اي روشن.
4)قحطي و قهر و غضب الهي با ظالمان – روزگار خوش گذشته.
 


  2434- در كدام بيت، آرايه ي متناقض نما (پارادوكس) موجود است؟ (سراسري 82)

1.اي يوسف خوش نام ما، خوش ميروي بر بام ما اي در شكسته جام ما، اي بردريده دام ما
2.شب رفت صبوح آمد، غم رفت فتوح آمد خورشيد درخشان شد تا باد چنين بادا
3.آسايش دو گيتي تفسير اين دوحرف است با دوستان مروت با دشمنان مدارا
4.خوبان پارسي گو بخشندگان عمرند ساقي بده بشارت رندان پارسا را
 


  2438- كدام بيت، عنوان يكي از آثار طاهره صفارزاده را تداعي مي كند؟ (سراسري 83)

1)حق شب قدر است در شب ها نهان / تا كند جان هر شبي را امتحان
2)درنيابد حال پخته هيچ خام / پس سخن كوتاه بايد والسلام
3)چون مزاج آدمي گل خوار شد / زرد و بدرنگ و سقيم و خوار شد.
4)شد حسام الدين كه نور انجم است / طالب آغاز سفر پنجم است.
 


  2439- چه كساني، به ترتيب منظومه هاي «سراب، سايه ي عمر، سرودرگبار، شبخواني» را سرده اند؟

1.عليرضا قزده – سهراب سپهري – قيصر امين پور – اخوان ثالث
2.هوشنگ ابتهاج – رهي معيري – موسوي گرمارودي – شفيعي كوكني
3.مهرداد اوستا – هوشنگ ابتهاج – اخوان ثالث – نيما يوشيج
4.مهرداد اوستا – رهي معيري – هوشنگ ابتهاج – شفيعي كوكني
 


  2442- در شعر «و جدار دنده هاي ني به ديوار اتاقم زد از خشكيش مي تركد / چون دل
ياران كه در هجران ياران» مشبه به كدام پاسخ است؟

1)دل ياران
2)هجران ياران
3)ديوار اتاق
4)دنده هاي ني
 


  2452 – مجموعه «سروده رگبار» و «عبور» سروده کيست؟ (سراسري 81)

1) حميد سبزواري
2) سلمان هراتي
3) شمس کسمايي
4) موسوي گرمارودي
 


  2453- نظامي در کدام بيت، مانند منظومه هاي زير، به آرايه ي «فتبارک الله احسن
الخالقين» اشاره کرده است؟ (سراسري 83)
«خجسته باد نام خداوند / که نيکوترين آفريدگاران است / و نام تو / که نيکوترين آفريدگاني»

1) بر صورت من ز روي هستي / آرايش آفرين تو هستي
2) اي هست کن اساس هستي / کوته ز درت درازدستي
3) اي مقصد همت بلندان / مقصود دل نيازمندان
4) بي ياد تو ام نفس نبايد / با ياد تو ياد کس نبايد
 


  2461 – با توجه به مفهوم شعر«به کجا چنين شتابان / گَوَن از نسيم پرسيد / دل من
گرفته زين جا / هوس سفر نداري / ز غبار اين بيابان؟ / همه آرزويم اما / چه کنم که
بسته پايم ...» کدام گزينه نادرست است؟ (ک.ف.آ)

1) شرايط حاکم بر جامعه حاکي از استبداد است.
2) کساني که به خاک و زمين وابسته اند و در عين حال آرزوي رهايي دارند.
3) کساني که وابستگي ندارند آزاد هستند.
4) افرادي در زندان با شرايط بدي زندگي مي کنند.
 


  درس نوزدهم:
«حديث جواني / در کوچه سار شب»
2463 – با توجه به ادبيات، کدام دو بيت با هم، ارتباط معنايي دارد؟ ( سراسري 80)

1) سر گرگ بايد هم اول بريد نه چون گوسفندان مردم دريد
2) بسوزند چوب درختان بي بر سزا خود همين است مر بي بَري را
3) از جام عافيت، مي نابي نخورده ام وز شاخ آرزو، گل عيش نچيده ام
4) نه سايه دارم و نه بر، بيفکنندم و سزاست اگر نه بر درخت تَر کسي تبر نمي زند
 


  2466 – کدام گزينه از حکايت زير دريافت نمي شود؟ «ذوالنون پادشاهي را گفت: «فلان عامل که فرستاده اي به فلان ولايت، بر رعيت درازدستي مي کند.» گفت: «روزي سزاي او بدهم.» گفت: «بلي روزي سزاي او بدهي که مال از رعيت تمام ستده باشد، پس به زجر و مصادره از وي ستاني و در خزينه نهي، درويش و رعيت را
چه سود دارد؟» (سراسري 82)

1) تأخير در مجازات حاکمان ستمگر، سبب تضييع حقوق صاحبان حق است.
2) مجازات و مصادره ي اموال حاکمان ظالم، براي اجراي عدالت، لازم و کافي است.
3) مصادره ي اموال حاکمان غارتگر، به نفع خزانه ي پادشاه، نوعي مشارکت پادشاه در
غارت مال مردم است.
4) مجازات حاکمان متجاوز به حقوق مردم بدون بازگرداندن اموال مردم به خودشان،
نوعي بي عدالتي است.
 


  2467 – در کدام مصراع کلمه ي «اگر» به قرينه معنوي حذف شده است؟ (آزاد 82)

1) چه چشم پاسخ است از اين دريچه هاي بسته ات
2) درين سراي بي کسي، کسي به در نمي زند
3) نه سايه دارم و نه بَر، بيفکنندم و سزاست
4) دريغ کز شبي چنين سپيده سر نمي زند
 


  2475 – شاعر دو بيت «با ياد رنگ و بوي تو اي نوبهار عشق / همچون بنفشه سر به
گريبان کشيده ام» از چه آرايه اي استفاده کرده است؟ (آزاد 83)

1) تضاد
2) متناقض نما
3) ايهام
4) اغراق
 


  2481 – بيت « نه سايه دارم و نه بر، بيفکنندم و سزاست / اگرنه بر درخت تر کسي تبر
نمي زند» چند جمله است؟ (ک.ف.آ)

1) پنج
2) چهار
3) سه
4) شش
 


  2490 – در مصرع «يکي ز شب گرفتگان چراغ بر نمي کند» به چه امري اشاره شده است؟ (ک.ف.آ)

1) در اين شب تار، کسي چراغ روشن نمي کند.
2) در اين غفلت، کسي را راهنمايي نمي کند.
3) در اين ظلمت اختناق، کسي به فکر آزادي نيست.
4) در اين اسارت، کسي به فکر خدا نيست.
 

+ نوشته شده توسط آقای خلیلی در شنبه ششم مهر ۱۳۸۷ و ساعت |


Powered By
BLOGFA.COM